Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học ở Nhân dân (Hồ Chí Minh).

Hiệu trưởng

Tôn Phượng Nga
Tôn Phượng Nga

Phó hiệu trưởng

Nguyễn Kim Thành
Nguyễn Kim Thành
Nguyễn Thị Kiều Chinh
Nguyễn Thị Kiều Chinh

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích