Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học ở Nhân dân (Hồ Chí Minh).

Hiệu trưởng

Nguyễn Kim Thành
Nguyễn Kim Thành

Phó hiệu trưởng

Lê Thị Thanh Hồng
Lê Thị Thanh Hồng
Nguyễn Thị Kiều Chinh
Nguyễn Thị Kiều Chinh