Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học ở Nhân dân (Hồ Chí Minh).
Năm học 2019 - 2020Năm học 2020-2021
Năm học 2021 - 2022

87