Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học ở Nhân dân (Hồ Chí Minh).
Thứ ba, 12/2/2019, 0:0
Lượt đọc: 1113

Thực hiện sáng kiến năm học 2018 - 2019

Hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến:
1.      Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến (theo mẫu 1)
2. Bản mô tả nội dung cơ bản của sáng kiến (theo mẫu 2)
3. Sáng kiến (đóng cuốn)
4. Gửi email: tóm tắt sáng kiến, mẫu 1, 2
Các lưu ý:
1.
Đơn yên cầu viết ngắn gọn súc tích không quá 2 trang A4
2. Bản mô tả nội dung cơ bản của sáng kiến trình bày ngắn gọn, đầy đủ các nội dung chính đảm bảo tính logic (khoảng 4 trang A4).
3. Tập in Sáng kiến: 
- Trình bày theo thứ tự sau: Bìa, tóm tắt sáng kiến, nội dung, trang ghi nhận xét (theo mẫu).
- Phần tóm tắt: nêu bật nội dung chính, điểm độc đáo và phạm vi, thời điểm áp dụng; tác dụng, hiệu quả cụ thể của SK (không quá 10 câu).
Toàn bộ hồ sơ và email gửi về cho cô Kiều Chinh vào ngày 25, 26, 27/2/2019. (email: kieuchinh.0101@gmail.com)

Toàn bộ các biểu mẫu thầy cô xem file đính kèm. 

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87