Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học ở Nhân dân (Hồ Chí Minh).

Nhắc việc từ Sở GDĐT T.P Hồ Chí Minh

87